Chembiochem

ISSN 1439-7633
ISSN-L 1439-4227
IUID 1e4344999a8e49f2840e055b3cd3cb67
Modified 2020-11-27T13:12:53.837Z
Created 2018-12-05T11:19:12.132Z

Year 2023

Year 2021

Year 2019

Year 2017

Year 2016

Year 2013

Sezgin E, Chwastek G, Aydogan G, ..., Simons K, Schwille P
Chembiochem 14 (6) 695-698 [2013-04-15; online 2013-03-19]

Publications 9.5.0